Публікації у : №6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

НАШ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ

6

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ В ГИНЕКОЛОГИИ: ЗА И ПРОТИВ

9

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ И ФУНДОПЛИКАЦИЯ ПО НИССЕНУ: АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

12

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ И ТУПОЙ ТРАВМОЙ ЖИВОТА

19

РАК ЯИЧНИКОВ

22

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ-АССИСТИРОВАННЫЙ КОЛЬПОПОЭЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИШЕЧНОГО АУТОТРАНСПЛАНТАТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА МАЙЕРА — РОКИТАНСКОГО — КЮСТЕРА — ХАУСЕРА

24

СОЧЕТАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ И ВЕТВЕЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

26

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИСТЕРОСКОПИИ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

30

СРАВНЕНИЕ ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКИ I-GEL И ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ ПРИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ С ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

32

МІТОПРОТЕКТИВНИЙ ЕФЕКТ РОНКОЛЕЙКІНУ ПРИ КОРЕКЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПОСТГІПОКСИЧНИХ СТАНІВ У ЩУРІВ

36

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛКОДЕЗУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ЕТАНОЛІНДУКОВАНОГО ЗНИЖЕННЯ ЗДАТНОСТІ БІЛИХ ЩУРІВ ДО НАВЧАННЯ

42

ВИДІЛЕННЯ ЧАСТКОВО ОЧИЩЕНОЇ ТІАМІНПІРОФОСФОКІНАЗИ З НЕМАЛІГНІЗОВАНОЇ ТА ПУХЛИННОЇ ТКАНИНИ МІОМЕТРІЯ

46

КАРЦИНОМА ГЕРЕНА НА ФОНІ ГІПО- Й ГІПЕРТИРЕОЇДНОГО СТАНУ У ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ

51

МОДУЛЯЦІЯ МЕЛІПРАМІНОМ ВМІСТУ ГЛІЦЕРОФОСФОЛІПІДІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ СТАРИХ ЩУРІВ

54

ВПЛИВ ЧОРНИЦІ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ

58

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАНУ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ У ВАГІТНИХ З ОСТЕОПЕНІЧНИМ СИНДРОМОМ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ІНФІКУВАННІ

61

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМОКСИЛА К В ТЕРАПИИ ОСТРОЙ ГНОЙНОЙ ПАТОЛОГИИ ГЛОТКИ И ШЕИ

65

АКТИВНІСТЬ ХІМАЗИ, ТОНІНУ І КАЛЬПАЇНІВ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ З ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ

69

БІОПРЕПАРАТИ ЯК ЗАСОБИ ЛІКУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

74

ЗНАЧЕННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ДЛЯ СТРАТИФІКАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ РИЗИКУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

82

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВДОХНОВЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА

88

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

93

INFORMATION FOR AUTHORS

96