Про журнал

«Одеський медичний журнал» було засновано у 1926 році. За кілька років він набув неаби­якого авторитету серед науковців. У ньому друкували свої праці вчені, чиї імена були всесвітньо відомі вже того часу або здобули ви­знання в майбутньому. Та згодом, на початку 30-х років, видання журналу було припинено. По­новлений у 1997 ро­ці, він за короткий час відновив свій авторитет і посів чільне місце се­ред наукових видань країни.

Засновником и видавцем «Одеського медичного журналу» є Одеський національний медичний університет.

Головним редактором з часів відновлення випуску журналу є академік НАМН України лау­реат Державної премії України В. М. Запо­рожан. До складу редакційної колегії та редакційної ради входять відомі вітчизняні та зарубіжні вчені.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. «Одеський медичний журнал» включено до переліку видань, у яких можуть пуб­лі­ку­ватися основні результати дисерта­ційних ро­біт з ме­ди­цини та біології. Саме це й визначає тематику його публікацій. Щороку у журналі друкується близько двохсот статей і по­відомлень.

Журнал виходить шість разів на рік. Він надходить до най­відоміших бібліотек країни, великих наукових центрів, десятків навчальних за­кладів. Його появу гідно оцінено за межами нашої країни — він занесений до Ulrich’s Periodicals Directory.

Розповсюджується за передплатою. Передплатити журнал можна у будь-якому перед­платному пункті. Передплатний індекс — 48717.