Публікації у : № 2

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ЩОДО РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ В УКРАЇНІ

4

ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ДІЇ НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І МЕТАБОЛІЧНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

9

ПОРІВНЯЛЬНИЙ НЕЙРОФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЇ ПРОМЕДОЛУ І КЛОНІДИНУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО «ПСИХОТИЧНОГО ЕКВІВАЛЕНТА»

11

ФАРМАКОКІНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ З ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

15

ВПЛИВ ТІАЗОЛІЛАМІДЕТАНУ НА ОРГАНИ І СИСТЕМИ У ХРОНІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ

18

СТАН ПРООКСИДАНТНИХ ПРОЦЕСІВ У ТКАНИНАХ СІМ’ЯНИКІВ В ОНТОГЕНЕЗІ ЩУРІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ОПРОМІНЕНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ

21

СТАН КЛУБОЧКОВО-КАНАЛЬЦЕВОГО І КАНАЛЬЦЕВО-КАНАЛЬЦЕВОГО БАЛАНСУ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ГОСТРОЇ ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ

24

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ, ОПРОМІНЕНИХ У МАЛИХ ДОЗАХ

27

ЗАСТОСУВАННЯ ДРІЖДЖІВ CANDIDA ALBICANS І RHODOTORULA BOGORIENSIS ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ФОТОСЕНСИБІЛІЗУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ

30

РОЛЬ ГОРМОНІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ І ФАКТОРІВ ТИМУСА В РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ІМУНІТЕТУ ТА ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНІ ФОРМИ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ

33

БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ГІПОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ У РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

36

ЗМІНИ ОРГАННОГО КРОВООБІГУ І ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАТОРНОЇ ГІПЕРФУНКЦІЇ МІОКАРДА В НАЙБЛИЖЧОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

39

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ВІДДАЛЕНИХ ЕТАПАХ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ

43

ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

45

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНГІБІТОРНИХ ФОРМ ГЕМОФІЛІЇ А У ДІТЕЙ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

48

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ЦИСТИТУ В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ

50

CУЧАСНI АСПЕКТИ ДIАГНОСТИКИ І ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПIЇ У ДIТЕЙ З НАСЛIДКАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТIЇ

53

СТАН ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА І ТОВСТОЇ КИШКИ

56

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ФОНІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

59

СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ В ДИНАМІЦІ ТЕРАПІЇ ω-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИМИ ЖИРНИМИ КИСЛОТАМИ ПРИ МАТЕРИНСЬКІЙ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ

61

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА СПАСТИЧНІ ФОРМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ

65

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, СПРИЧИНЕНОЮ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕРИВАННЯ

67

САНОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПАТОЛОГІЇ СУДИННОЇ СИСТЕМИ

68

СОСТОЯНИЕ АНТИЭНДОТОКСИНОВОГО ИММУНИТЕТА ПОСЛЕ ПОЛИПОТОМИИ У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ

73

АНОМАЛІЇ 18-ї ХРОМОСОМИ У ДІТЕЙ З ПРИРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ РОЗВИТКУ

76

ОСОБЛИВОСТІ ФІБРИЛОУТВОРЕННЯ В ПЛАЦЕНТІ ПРИ ГІПОКСІЇ ПЛОДА І ЗАТРИМЦІ ЙОГО РОЗВИТКУ

78

ПОЛІСИСТЕМНИЙ САНОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ У КЛІНІЦІ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЖІНОК. Повідомлення 1

80

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАСАЖУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ВЕГЕТАТИВНО-ЕМОЦІЙНИХ І ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

84

КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я РОБІТНИКІВ ВІБРОНЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ ГІРНИЧОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА

88

НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЛУЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНО ЕФЕКТИВНИХ РЕЧОВИН І СТВОРЕННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО ПРОТОФІТОПРЕПАРАТУ

92

ВПЛИВ ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ НА ПОКАЗНИКИ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОЇ рН-МЕТРІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ ТИПУ В

94

ТРУДНОЩІ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕНЬ ШКІРИ, СПРИЧИНЕНИХ УКУСАМИ КЛІЩІВ

96

ДИНАМІКА СТРУКТУРИ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА 18 РОКІВ (1983–2001 рр.) В ОДЕСІ

97

МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ

100

РЕФЕРАТИ

103

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

111