Публікації у : № 6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ВПЛИВ АЛЬТАНОВОЇ МАЗІ НА СТАН СЛИННИХ ЗАЛОЗ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ УШКОДЖЕННІ ТКАНИН ПАРОДОНТА

4

КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ЗУБНОЇ ПАСТИ, ЩО МІСТИТЬ «ПЕЛОДЕКС», І ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИХ ЗУБНИХ ЩІТОК “HABITUS” НА ПОКАЗНИКИ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ У ЩУРІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТУ

6

ЗАХИСНА ДІЯ СОЄВОГО МОЛОКА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

9

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС У КРОВІ І ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ДІЇ НЕЗБАЛАНСОВАНОГО ФАКТИЧНОГО РАЦІОНУ

12

ХАРАКТЕР ЗМІН ВИКЛИКАНОЇ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВЕНТРАЛЬНИХ КОРІНЦІВ БІЛИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ВПЛИВУ НА СІДНИЧНИЙ НЕРВ КОЛХІЦИНУ

14

ВПЛИВ НАСТОЙКИ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ

16

ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ НАПРУЖЕННЯ

19

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КАРДОНАТУ В КАРДІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ У ДІТЕЙ

22

КЕСАРІВ РОЗТИН У ЖІНОК З НЕПЛІДНІСТЮ В АНАМНЕЗІ

24

АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВАГОТОМІЙ У ХВОРИХ З ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

27

ЗМІНА ЗНАЧУЩОСТІ ІНДУКТОРНИХ І ТРИГЕРНИХ ФАКТОРІВ У ДІТЕЙ ІЗ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ, СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ Й ДАВНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ

29

ВПЛИВ СТРЕПТАЗИ НА КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА, УСКЛАДНЕНИЙ ПОРУШЕННЯМИ РИТМУ

32

ПСИХОВЕГЕТАТИВНИЙ СИНДРОМ У ПАТОГЕНЕЗІ КРИТИЧНИХ СТАНІВ

36

ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ В ПРОГНОЗУВАННІ ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА РАК ТОВСТОЇ КИШКИ

38

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ НА СИСТЕМУ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЮВАННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ КЛІТИН

41

ДОСВІД ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО ЦЕНТРУ

44

РОЛЬ ТОРАКОПЛАСТИКИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ У ПЕРІОД ЕПІДЕМІЇ

46

ЦИТОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ГІНГІВАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ В ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ І ЦИТОДІАГНОСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ ГІНГІВІТ

48

РОЛЬ СЕНСОРНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ У КОГНІТИВНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

51

ТРОМБОФІЛІЯ ПРИ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ — ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ФАКТОР СИНДРОМУ ВТРАТИ ПЛОДА

54

ДОЗУВАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННИХ М-ХОЛІНОБЛОКАТОРІВ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ФЕНОТИПАМИ АНТИТОКСИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ

57

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ПОСТІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ АМІОДАРОНОМ У КОМБІНАЦІЇ З МЕТОПРОЛОЛОМ АБО КАРВЕДИЛОЛОМ

61

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ І ВОДОЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІВ ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ХВОРИХ НА ЖОВЧНОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЮ

64

ВСТАНОВЛЕННЯ МАРКЕРІВ СПАДКОВОЇ ОБТЯЖЕНОСТІ ДО ХВОРОБ ПАРОДОНТА ЗА АНАЛІЗОМ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ГРУП КРОВІ СИСТЕМ АВ0 І РЕЗУС

69

СТАН ВЕГЕТАТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ І ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ

72

РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ АУТОПСІЙ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ І НАРКОМАНІВ

75

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ГІПЕРРЕАКТИВНОСТІ БРОНХІВ У ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДЕКСУ ЛАБІЛЬНОСТІ БРОНХІВ

78

ХРОНОКОРЕКЦІЯ ХІМІОПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ РОЗПОВСЮДЖЕНИМИ ФОРМАМИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

81

ПРОФІЛАКТИКА ГІПОГАЛАКТІЇ В ЮНИХ ПЕРВОРОДЯЩИХ

84

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ВІД МАТЕРІВ З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ

87

ПОКАЗНИКИ КЛІРЕНСУ АНТИПІРИНУ У ВАГІТНИХ ІЗ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ФОНІ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ

89

ЧАСТОТА НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ З АТРЕЗІЄЮ СТРАВОХОДУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 1985–2001 рр.

92

ДЕКОМПРЕСІЙНА ЧЕРЕЗШКІРНА ПУНКЦІЙНА НЕФРОСТОМІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ

95

ВИВЧЕННЯ ГОНАДОТОКСИЧНОГО, ЕМБРІОТОКСИЧНОГО ТА МУТАГЕННОГО ВПЛИВУ ФЛОТОРЕАГЕНТУ ОІБ ІБС НА ОРГАНІЗМ ТЕПЛОКРОВНИХ ТВАРИН В УМОВАХ ПІДГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

97

ФІЗІОЛОГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ ГОМЕОСТАЗУ ГЛЮКОЗИ

100

СИСТЕМА НАЙМЕНШИХ СЕРЦЕВИХ ВЕН

104

КАФЕДРА ГОСПІТАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ І МАЙБУТНЄ

108

РЕФЕРАТИ

111

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

121