Публікації у : № 5

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Сообщение 1

4

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛЬНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ РЕКОМБІНАЦІЇ ТРЬОХ ТИПІВ V-, D-, J-СЕГМЕНТІВ ГЕНІВ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ І Т-КЛІТИННИХ РЕЦЕПТОРІВ ЛЮДИНИ

10

СЕМІОТИЧНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДР СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

13

РАДІОПРОТЕКТОРНІ ЕФЕКТИ ПРЕПАРАТУ СИНЬО-ЗЕЛЕНОЇ ВОДОРОСТІ СПІРУЛІНИ

20

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОСЦИНТИГРАФИИ В ВЫБОРКЕ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ И ЕВКЛИДОВОЙ МЕТРИКИ, ДОПОЛНЕННОЙ ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

24

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГАСТРАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ

29

МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕКРЕТОРНИХ ГРАНУЛ КАРДІОМІОЦИТІВ ПЕРЕДСЕРДЬ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕМОДИНАМІЧНОМУ НАБРЯКУ ЛЕГЕНЬ У ЩУРІВ

32

ВПЛИВ ЕФІРУ — НОВОГО ПОХІДНОГО 2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ НА ВИДІЛЬНУ ФУНКЦІЮ НИРОК ПІСЛЯ ВОДНОГО І СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

34

ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ NA+-, K+- АТФАЗИ В ЕРИТРОЦИТАХ ВИВОДКА, ОТРИМАНОГО ВІД ТОКСИЧНО УРАЖЕНИХ ПЕРЕД СПАРЮВАННЯМ САМЦІВ І САМОК ЩУРІВ

36

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СУБЛІНГВАЛЬНА ТЕРАПІЯ АЛОКСАНОВОГО ДІАБЕТУ

38

ВПЛИВ МЕКСИДОЛУ НА РІВЕНЬ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО НАДХОДЖЕННЯ АМІННОЇ СОЛІ 2,4-ДИХЛОРФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

41

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НЕШКІДЛИВОСТІ НОВИХ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ 20 % СУЛЬФАЦИЛ-ГУМІНАТУ І 0,1 % ГУМІНАТУ

44

СКРИНІНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛГЕЗУЮЧОЇ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У РЯДУ ДИФОСФОНАТІВ ГЕРМАНІЮ

49

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАПОРУ В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

52

СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЖІНКИ ЯК КРИТЕРІЙ ВИБОРУ МЕТОДУ ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ

55

АНАЛІЗ -174G/C ПОЛІМОРФІЗМУ ПРОМОТОРНОГО РЕГІОНУ ГЕНА IL-6 У ХВОРИХ НА РАК ЕНДОМЕТРІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПІРОСЕКВЕНУВАННЯ

59

СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ У ДІТЕЙ

61

РОЛЬ АКТИВАТОРІВ ЦИТОКІНІВ У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ І ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

64

ТІОЛДИСУЛЬФІДНА СИСТЕМА І ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ КРИТИЧНИХ СТАНАХ

67

РЕЗУЛЬТАТИ ГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕПІРЕТИНАЛЬНИХ МЕМБРАН У ХВОРИХ ІЗ РЕГМАТОГЕННИМ ВІДШАРУВАННЯМ СІТКІВКИ, УСКЛАДНЕНИМ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ВІТРЕОРЕТИНОПАТІЄЮ

70

ПРОДУКЦІЯ ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИН α У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ ФОРМУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

74

ПОШИРЕНІСТЬ ТРИВОЖНИХ І ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД ХВОРИХ НА АНЕВРИЗМАТИЧНІ ІНТРАКРАНІАЛЬНІ КРОВОВИЛИВИ ТА ЇХ ПРОГНОЗ

77

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПАРАМЕТРІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ, ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У МОЛОДИХ ЧОЛОВІКІВ З ВИСОКИМ НОРМАЛЬНИМ РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Й АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ

80

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ У ДІТЕЙ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

82

ГЛУТАРГІН — ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ПРОГРЕСУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТИПУ 2

84

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА АНАЛГЕЗІЯ В АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ

87

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ МОНІТОРИНГ ТОВЩИНИ ЕНДОМЕТРІЯ В ПРОГРАМАХ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З АДЕНОМІОЗОМ У ПОРІВНЯННІ З ПАЦІЄНТАМИ З ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОЮ БЕЗПЛІДНІСТЮ

89

ВИТРАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА НА ВІДНОВЛЕННЯ КУКСИ ЗУБА ПІД НЕЗНІМНІ ЗУБНІ ПРОТЕЗИ АНКЕРНИМИ ШТИФТАМИ

94

ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ ЯК НАСЛІДОК КУРІННЯ

96

МІСЦЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ СЕРЕД СУЧАСНИХ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ

99

АРКАДІЙ ІВАНОВИЧ СКРОЦЬКИЙ (1882–1957)

104

ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ І. М. СЄЧЕНОВА (1829–1905)

105

ГІДНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ
Академік Зоя Андріївна Бутенко у спогадах близьких, друзів, учнів

110

РЕФЕРАТИ

111

СДЕЛАНО!!!!! ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

119