Публікації у : №6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ВПЛИВ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ НА ЛАТЕНТНИЙ ПЕРІОД ЗБУДЖЕННЯ СКЕЛЕТНОГО М’ЯЗА БІЛИХ ЩУРІВ

4

ПРОТЕКТИВНА ДІЯ ПРИРОДНИХ І СИНТЕТИЧНИХ АНТИОКСИДАНТІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ПОХІДНИМИ ДИХЛОРФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

7

РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ «ОНІЄВИХ» ГЕКСАФТОРОСИЛІКАТІВ З ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ КАТІОНАМИ — ПОТЕНЦІЙНИХ АНТИКАРІЄСНИХ І БІОЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

11

КАРНОЗИН ЯК ПОТЕНЦІЙНА ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

13

ПОРІВНЯЛЬНА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ СИНБІОТИКА «БІФІ-ФОРМ» І МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ВОЗНЕСЕНСЬКА»

16

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМУ ЗАСТОСУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРА ОК-7 ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ

19

ЕФЕКТИ СУМАРНОГО ЕКСТРАКТУ І ФІТОПРЕПАРАТІВ РОЗТОРОПШІ НА ТРАНСПОРТ ГЛЮКОЗИ В ТОНКУ КИШКУ НАЩАДКІВ ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ

21

ЗМІНИ АМІНОКИСЛОТНОГО ОБМІНУ В ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ВИСОКИХ ДОЗ ТУБЕРКУЛОСТАТИКА

24

ДОКЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ АНТИДЕПРЕСИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ

28

ТКАНИННА БІОДОСТУПНІСТЬ АНТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ СПОЛУКИ AGB-31 У МОЗОК ЩУРІВ ПІСЛЯ ЇЇ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ

30

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІПОФЛАВОНУ ТА ДЕЯКИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТОКСИЧНИХ ГЕПАТИТІВ

33

ВПЛИВ КАТЕТЕРНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЕВИХ ВЕН У ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

37

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ НОВОУТВОРЕНЬ У ДЕРМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

40

АКТИВНІСТЬ ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВОЗАЛОЗНОЇ ТА ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМ У ХВОРИХ НА ХВОРОБУ ПАРКІНСОНА

42

КОРЕКЦІЯ НАДКЛАПАННОГО СТЕНОЗУ АОРТИ, УСКЛАДНЕНОГО ІНФЕКЦІЙНИМ ЕНДОКАРДИТОМ, В УМОВАХ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ І ЗУПИНКИ КРОВООБІГУ

45

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ УРОХОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПОДАГРУ

47

МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ДОППЛЕРІВСЬКОГО КАРТУВАННЯ В ОЦІНЦІ ВІДПОВІДІ ПУХЛИНИ НА ПОЄДНАНУ ПРОМЕНЕВУ ТЕРАПІЮ У ХВОРИХ НА ПОШИРЕНІ ФОРМИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

50

ОЦІНКА ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ PON1 І FTO У ДІТЕЙ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА Й ОЖИРІННЯМ

53

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ДЕКОМПРЕСИВНОЇ КРАНІЕКТОМІЇ, ПРОВЕДЕНОЇ ДОРОСЛИМ ПАЦІЄНТАМ З ТЯЖКОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

58

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ «КОРЕНЬ ЗУБА-ЦЕМЕНТ-ВКЛАДКА» ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗБОРНЫХ КУЛЬТЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

61

ПРОФЕСІЙНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ХВОРОБИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ І ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ РІВНІВ І СТРУКТУРИ У 2005–2009 рр.

66

ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ КРЕСЮН

70

К 250-ЛЕТИЮ ОПИСАНИЯ ПЕРКУССИИ ЛЕОПОЛЬДОМ АУЭНБРУГГЕРОМ

75

РЕФЕРАТИ

79

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

85