Публікації у : №2

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

РОЛЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1β У РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ВТРАТИ ІОНІВ НАТРІЮ З СЕЧЕЮ ЗА УМОВ РОЗ’ЄДНАННЯ ОКИСНЕННЯ І ФОСФОРИЛУВАННЯ

4

РОЗВИТОК ДИСБІОЗУ І ЗАПАЛЕННЯ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ КИШЕЧНИКУ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

7

ЧОВНИКОВА ФУНКЦІЯ МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗ У М’ЯЗАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН

9

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА ПОД ДЕЙСТВИЕМ КСЕНОГЕННОЙ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

13

ИЗ ИСТОРИИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ B ДРЕВНЕМ И СРЕДНЕВЕКОВОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

17

ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ ЕНДОТЕЛІОПРОТЕКТИВНОЇ ДІЇ НОВОГО ОРИГІНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ЛІЗИНІЮ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІШЕМІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

21

«ДЕПУРАЛІНА» — ПОТЕНЦІЙНИЙ ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ

25

ПРЕПОДАВАНИЕ ФАРМАКОЛОГИИ В XIX ВЕКЕ В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

27

ВПЛИВ НА СТАН МІСЦЕВОГО ГОМЕОСТАЗУ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕНОТИПУ M. TUBERCULOSIS

34

CИСТЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДБОРУ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ ДІТЯМ РАННЬОГО ВІКУ (1–24 МІСЯЦІ ЖИТТЯ) З ВРОДЖЕНИМИ КАТАРАКТАМИ ПРИ ФАКОАСПІРАЦІЇ З ПЕРВИННОЮ ІМПЛАНТАЦІЄЮ

37

ВЛИЯНИЕ АМИОДАРОНА НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ QTc

40

СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ В СОСУДАХ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ

44

РОЛЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-10, С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА, АВТОІМУНІТЕТУ ДО БІЛКА ТЕПЛОВОГО ШОКУ 60 У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА

47

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА КРОПИВ’ЯНКУ

49

ПОКАЗАННЯ ДО АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

53

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У БЕЗПЛІДНИХ ЖІНОК ІЗ ЗОВНІШНІМ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

56

ФИБРОНЕКТИН И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ СИЛИКОЗЕ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

58

ВПЛИВ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА НИЖНІЙ ЩЕЛЕПІ НА СТАН СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ СУГЛОБІВ

61

ГРАНУЛЕЗОТЕКАКЛЕТОЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ

62

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РОПИ ШАБОЛАТСЬКОГО (БУДАКСЬКОГО) ЛИМАНУ

64

ПРО МОЖЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

68

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

72

ЮВІЛЕЙ ОЛЕКСАНДРА ВСЕВОЛОДОВИЧА ЗУБАРЕНКА

75

РЕФЕРАТИ

77

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

83