Editorials

Editorial Board

M. L. Aryayev

V. V. Babiyenko

Yu. I. Bazhora

V. S. Bitensky

V. O. Gelmboldt

L. S. Godlevsky

V. V. Godovan

M. Ya. Golovenko

A. G. Gulyuk

B. S. Zaporozhchenko

O. V. Zaporozhchenko

V. Yo. Kresyun (vice-editor-in-chief)

O. O. Mardashko

A. Ye. Polyakov

Ya. V. Rozhkovsky

N. O. Romanova (executive secretary)

V. O. Sytnikova

O. A. Shandra

Editorial Council

P.-A. Abrahamsson — Lund University Hospital (Sweden)

S. A. Andronati — O. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the NAS of Ukraine (Odessa, Ukraine)

V. V. Bezrukov — D. F. Chebotaryov State Institute of Gerontology of the NAMS of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

G. M. Butenko — State Institute of Genetic and Regenerative Medicine of the NAMS of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

I. I. Guk — University of Vienna

Y. Zhang — Institute of biomedical technologies (Hunan, China)

Yu. O. Zozulya — A. P. Romodanov Institute of Neurosurgery of the NAMS of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

A. D. Klisarova — Varna University of Medicine (Bulgaria)

G. V. Knyshov — M. M. Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery of the NAMS of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

M. P. Landini — University of Bologna (Italy)

S. B. Seredenin — V. V. Zakusov Institute of Pharmacology of the RAMS (Moscow, Russia)

S. D. Trachtenberg — George Washington University (Washington, USA)

D. Wheatley — Aberdeen University (Great Britain)

R. Huss — University of Munich (Germany)

V. Ciupina — Ovidius University of Constanta (Rumania)