Публікації у : № 3

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ СТІНКИ ТОНКОЇ КИШКИ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ

4

МОРФОЛОГІЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ПРИ ДІЇ ФІТОЗАСОБІВ НА МОДЕЛІ ДЕКСАМЕТАЗОНОВОГО ДІАБЕТУ І ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ

6

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЕКСТРАКЦІЇ З БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ І ВИВЧЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ В ОРГАНІЗМІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ПОХІДНИХ ТІОБАРБІТУРОВОЇ КИСЛОТИ

12

СТАН ПРОТИВІРУСНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ В УМОВАХ КОРЕКЦІЇ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ СУЧАСНИМИ АНКСІОЛІТИКАМИ БЕНЗДІАЗЕПІНОВОГО РЯДУ

16

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ АВТОПСІЙ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ В ОДЕСІ Й ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ДАНИМИ ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАТОЛОГО-АНАТОМІЧНОГО БЮРО

19

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ МЕЗО-ФЕНІЛЗАМІЩЕНИХ ТЕТРАПІРОЛІВ З ЕУКАРІОТИЧНИМИ КЛІТИНАМИ

21

ИММУНОМОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ИММУНОГЕНЕЗА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

24

ВПЛИВ ЕНАПУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТКАНИН ЛЕГЕНЬ І МІОКАРДА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕМОДИНАМІЧНОМУ НАБРЯКУ ЛЕГЕНЬ

28

ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ БУРКУНУ НА ВМІСТ ВОДО- І ЖИРОРОЗЧИННИХ АНТИОКСИДАНТІВ І АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ У КРОЛІВ РІЗНОГО ВІКУ

31

ГІДРОФІЛЬНИЙ ЕКСТРАКТ СОЇ У ФАРМАКОЛОГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ БІЛКОВОГО ОБМІНУ НА МОДЕЛІ ХАРЧОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

35

РОЛЬ ЕНДОТЕЛІНУ-1 ЯК МАРКЕРА ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ВРОДЖЕНИХ ВАДАХ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

38

ВПЛИВ ІНСУЛІНОТЕРАПІЇ НА ДИНАМІКУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІНСУЛІНУ І С-ПЕПТИДУ В КРОВІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ІЗ ДОКЛІНІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ГЛІКЕМІЇ

41

РОЛЬ ВІКОВОГО ФАКТОРА В СПРЯМОВАНОСТІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ЖІНОК З АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ

44

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТОВЩИНИ ІНТИМИ-МЕДІЇ СОННИХ І СТЕГНОВИХ АРТЕРІЙ З ТОВЩИНОЮ СТІНОК ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

46

АНАЛІЗ МІНЛИВОСТІ ПРОМОТОРНИХ ДІЛЯНОК ГЕНІВ ERα, ERβ, PR, CX26 У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

49

ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЯ І УСКЛАДНЕНИЙ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ

52

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ ДАКРИОЦИСТИТЕ

55

ХАГЕМАН-ЗАЛЕЖНИЙ ФІБРИНОЛІЗ У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ. ЕФЕКТ ЛІКУВАННЯ

58

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМ У ПАЦІЄНТОК ІЗ РІЗНИМИ ВИДАМИ ПУХЛИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ЕНДОМЕТРІЯ

62

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛАЗЕРНО-КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОТЕЗУВАННЯ У ПСИХОГЕННО УСКЛАДНЕНИХ ГРУП ХВОРИХ

67

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПЕРШОКЛАСНИКІВ КРИВОГО РОГУ ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАННЯ

71

ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗИ В ОРГАНІЗМІ ДІТЕЙ В УМОВАХ ДІЇ РІЗНИХ ФАКТОРІВ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

76

СУЧАСНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОГРЕСУЮЧОЇ КОРОТКОЗОРОСТІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

81

РЕФЕРАТИ

85

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

91